Skrea Samfällighetsförening

Årsmöte (stämma)

Om årsmöten generellt och i föreningen

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en förening och utgör även medlemmarnas möjlighet till påverkan och insyn i föreningens verksamhet. Stämman ska enligt stadgarna hållas i mars. Vid en stämma måste en röstlängd upprättas så att man vet vilka medlemmar som är representerade, antingen genom närvaro eller via fullmakt. Stämman är endast öppen för medlemmarna. När ett beslut ska fattas på en föreningsstämma är det vanligaste sättet att detta sker genom så kallad acklamation (man säger ”ja” eller ”nej”), men även omröstning kan genomföras om någon begär det (votering). Rösträtten på stämma tillkommer ägarna av de deltagande fastigheterna. Endast de medlemmar som betalat sin avgift har rätt att rösta. Ägs en fastighet av flera personer utövar de rösträtten gemensamt. De måste således vara överens för att rösten skall räknas.

Protokoll från årsmöten

Justerat protokoll från årsmötet 2023

Justerat protokoll från årsmötet 2022

Justerat protokoll från årsmötet 2021

Justerat protokoll från årsmötet 2020

Handlingar till årsmöte 13 mars 2023

Kallelse

Dagordning

Fullmakt

Styrelsens verksamhetsberättelse

Bokslut och revionsberättelse

Motion 1

Styrelsens förslag till beslut om motion 1

Förslag till verksamhetsplan och budget 2023

Debiteringslängd