Skrea Samfällighetsförening

Kort om GA:6

Vår gemensamhetsanläggning (GA) har beteckningen Falkenberg Skrea GA:6. Rätten som en GA har kan liknas vid ett servitut och är beslutad enligt lag. En gemensamhetsanläggning är en anläggning/inrättning som flera fastigheter har gemensam nytta av. Det är ingen egen fastighet. Den gemensamma anläggningen ägs av medlemsfastigheterna.

De fastigheter som har upplåtit (lånat ut) mark för de gemensamma anläggningarna har gett föreningen rätt att bestämma över det som ingår GA och därmed undantagits från motsvarande rätt.

Dessa olika typer av anläggningar ingår i vår GA:

  • vägar och för vägarna nödvändiga anordningar såsom diken, trummor, rännstensbrunnar, slänter med mera
  • GC-vägar
  • parkmark
  • lekplatser
  • naturmark
  • diken i naturmark

Belysning, dagvattenledningar, VA-ledningar och VA-brunnar ingår inte.