Skrea Samfällighetsförening

Uppgifter för förtroendevalda

Ledamot i styrelsen; 3-7 st

 • Har rösträtt och deltar i styrelsens beslut.
 • Kan reservera sig mot beslut som styrelsen fattar, detta ska i så fall antecknas i protokollet från mötet.

Ordförande

 • Leder arbetet i styrelsen och bevakar att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter.
 • Upprättar dagordning för styrelsemöten och kallar till dessa.
 • Leder styrelsemöten.
 • Har en utslagsröst om styrelsen skulle rösta lika vid ett ekonomiskt beslut.
 • Enda post i styrelsen som tillsätts av stämman.
 • Firmatecknare.

Kassör

 • Sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor.
 • Förvarar bokföringen och andra handlingar som har med ekonomin att göra på betryggande sätt.
 • Ansvarig för att kontinuerligt informera styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen.
 • Ansvarig för att bevaka löpande bidrag och vid behov söka nya bidrag från kommunen.
 • Ansvarig för att lämna arbetsgivardeklarationer för inkomst och betala arbetsgivaravgifter till Skatteverket.
 • Gör bokslut och skriver förslag till budget.
 • Håller kontakten med föreningens revisorer samt ger dessa underlag som behövs vid deras granskning.
 • Firmatecknare.

Sekreterare

 • Protokollförare på styrelsemöten.
 • Ansvarig för föreningens handlingar och arkivering av dessa.
 • Ansvarig för medlemsregister med andelstal.
 • Sköta utskick av kallelse till stämma.
 • Sköta information till medlemmar.
 • Firmatecknare.

Styrelsesuppleant; 2 st

 • Har ingen rösträtt vid styrelsens beslut men det kan rekommenderas att suppleanterna både närvarar vid styrelsemöten och aktivt deltar i styrelsens arbete.
 • Ersätter ordinarie ledamot vid dennes frånvaro vid styrelsemöte (kallas normalt till tjänstgöring av ordföranden).

Revisorer; 2 st och en suppleant

Revisorerna har medlemmarnas uppdrag att granska styrelsens arbete. En revisors arbete ska skapa ett förtroende hos föreningens medlemmar och det arbete hen gör är viktigt för att medlemmarna ska lita på de beslut som styrelsen tar. Revisorernas arbete summeras alltid i en revisionsberättelse där de också ger sitt förslag till om stämman ska ge styrelsen ansvarsfrihet eller ej.

Uppgifter:

 • Följa styrelsens arbete under året bland annat genom att ta del av styrelseprotokoll och säkerställa att lämpliga rutiner finns för beställning/attestering/utbetalning.
 • Kontrollerar att verksamheten sköts enligt anläggningsbeslut, stadgar och lagar. Såväl revisor som styrelse är skadeståndsskyldiga enligt lag.
 • Granska bokföringen så att den stämmer överens med verkligheten
 • Göra en budgetuppföljning
 • Kontrollera balans- och resultaträkning
 • Kontrollera försäkringar och försäkringsskydd

Revisorssuppleant

 • Ersätter ordinarie revisor vid dennes frånvaro i sammanhang som rör revidering.
 • Har inte befogenhet att skriva revisionsberättelse.