Skrea Samfällighetsförening

Uppgifter för förtroendevalda

Ledamot i styrelsen

 • Har rösträtt och deltar i styrelsens beslut.
 • Kan reservera sig mot beslut som styrelsen fattar, detta ska i så fall antecknas i protokollet från mötet.

Ordförande

 • Leder arbetet i styrelsen och bevakar att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter.
 • Upprättar dagordning för styrelsemöten och kallar till dessa.
 • Leder styrelsemöten.
 • Har en utslagsröst om styrelsen skulle rösta lika vid ett ekonomiskt beslut.
 • Enda post i styrelsen som tillsätts av stämman.
 • Firmatecknare.

Kassör

 • Sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor.
 • Förvarar bokföringen och andra handlingar som har med ekonomin att göra på betryggande sätt.
 • Ansvarig för att kontinuerligt informera styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen.
 • Ansvarig för att bevaka löpande bidrag och vid behov söka nya bidrag från kommunen.
 • Ansvarig för att lämna arbetsgivardeklarationer för inkomst och betala arbetsgivaravgifter till Skatteverket.
 • Gör bokslut och skriver förslag till budget.
 • Håller kontakten med föreningens revisorer samt ger dessa underlag som behövs vid deras granskning.
 • Firmatecknare.

Sekreterare

 • Protokollförare på styrelsemöten.
 • Ansvarig för föreningens handlingar och arkivering av dessa.
 • Ansvarig för medlemsregister med andelstal.
 • Sköta utskick av kallelse till stämma.
 • Sköta information till medlemmar.
 • Firmatecknare.

Styrelsesuppleant

 • Har ingen rösträtt vid styrelsens beslut men det kan rekommenderas att suppleanterna både närvarar vid styrelsemöten och aktivt deltar i styrelsens arbete.
 • Ersätter ordinarie ledamot vid dennes frånvaro vid styrelsemöte (kallas normalt till tjänstgöring av ordföranden).

Revisor

 • Har medlemmarnas uppdrag att granska styrelsens arbete.
 • Bör löpande följa styrelsens arbete under året bland annat genom att ta del av styrelseprotokoll och säkerställa att lämpliga rutiner finns för beställning/attestering/utbetalning.
 • Reviderar styrelsens verksamhet under året. Här ingår dels att granska att verksamheten sköts enligt anläggningsbeslut, stadgar och lagar samt att granska att styrelsens ekonomiska redovisning, kassa och bankkonton stämmer.
 • Skriver revisionsberättelse.

Revisorssuppleant

 • Ersätter ordinarie revisor vid dennes frånvaro i sammanhang som rör revidering.
 • Har inte befogenhet att skriva revisionsberättelse.