Skrea Samfällighetsförening

Vill du vara revisor?

Vi saknar förslag på en revisor och en revisorssuppleant som ska väljas av stämman på måndag. Det är inget krav att man är medlem i föreningen.

Att vara revisor innebär att man opartiskt granskar styrelsens förvaltning och ekonomi under året. Till skillnad från medlemmarna så har revisorn full insyn i styrelsens arbete. Att vara revisor är alltså framför allt ett viktigt förtroendeuppdrag gentemot medlemmarna, så att de ska kunna lita på de beslut som styrelsen tar. Revisorn behöver ha erfarenhet och kunskap om ekonomi och lagar som gäller för samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar. Det är också viktigt att den som väljs till revisor är trygg i sin egen kunskap eftersom det kan uppstå situationer när denne behöver framföra kritik mot det arbete styrelsen har gjort. Läs mer om de förtroendevalda här