Skrea Samfällighetsförening

Historik

Föreningen är enligt lag väghållare och förvaltare av annan allmän plats som ingår i gemensamhetsanläggningen (GA).

1979 ansökte Falkenbergs kommun om förrättning enligt 3 kap i Lag om enskilda vägar.

Innebörden av detta var att kommunen ville att Lantmäterimyndigheten skulle besluta om att en s.k. enskild huvudman skulle överta ansvar för anläggande och skötsel av vägar samt allmän platsmark inom detaljplan. 1984 togs beslutet att bilda Skrea vägförening och gemensamhetsanläggningen Falkenberg Skrea GA:6. Stadgar beslutades och en styrelse tillsattes. 1990 upphörde Lag om enskilda vägar att gälla, och ersattes med Lag om förvaltning av samfälligheter. Beslut om GA tas sedan dess enligt Anläggningslagen. Fr.o.m. 1990 heter föreningen Skrea Samfällighetsförening.

I takt med att Skrea exploaterats har Lantmäteriet via anmälan av kommunen, lagt till områden till GA:6. Totalt har GA:6 omprövats 9 gånger. Till varje beslut hör en karta och kort beskrivning av omfattningen.