Skrea Samfällighetsförening

Styrelsen

Styrelsens uppgift enligt stadgarna:

  • Förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
  • Föra redovisning över föreningens räkenskaper
  • Föra förteckning över deltagande fastigheter, ägare och andelstal
  • Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  • I övrigt fullgör vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

Nu består styrelsen av dessa ledamöter:
Jonas Nilsson, ordförande
Else Grethe Egenwall, kassör
Cecilia Carrgård, sekreterare
Othmar Nekham, styrelseledamot
Christer Clausson, styrelseledamot