Skrea Samfällighetsförening

Styrelsen

Styrelsen är ansvarig för att all verksamhet under året sker inom de ramar som stämman beslutat. Arbetet sköts genom styrelsemöten och löpande kontakter inom styrelsen. Hur styrelsens arbete ska skötas regleras i lag och stadgar.

När ledamöterna har olika åsikter det i en fråga resonerar man sig fram till det beslut som är mest lämpligt och bäst avvägt för föreningens syfte och ändamål. Diskussionerna ska präglas av att ledamöterna med respekt för varandras åsikter och uppfattningar försöker hitta konsensus i de frågeställningar som styrelsen har att hantera.

Ledamöterna är skyldiga att omsorgsfullt utföra sina styrelseuppgifter och om de uppsåtligen eller av oaktsamhet missköter sina skyldigheter och därmed tillfogar föreningen, medlem eller tredje part ekonomisk skada är de skyldiga att ersätta den. Alla styrelseledamöter är ansvariga för styrelsens beslut, om det inte uttryckligen gjorts en reservation från någon ledamot i beslutet. I så fall kan ledamoten inte ställas till svars för stämman (ansvarsfrihet) eller bli skadeståndsskyldig.

I styrelsens ansvar ingår också bland annat att:

– Förvalta samfälligheten, det vill säga utförande och drift av föreningens gemensamhetsanläggning/ar.
– Företräda föreningen mot tredje man och myndigheter.
– Sköta bokföringen av föreningens räkenskaper.
– Årligen till ordinarie stämma avge verksamhetsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
– Ansvara för förslag till kommande års budget och debiteringslängd.
– Behandla inkomna motioner och ge förslag till beslut till stämman.
– Besluta om tid och plats för stämma, samt förslag till dagordning.
– Ansvara för att protokoll förs vid stämman.

Nu består styrelsen av dessa ledamöter:
Christian Brandel, ordförande
Else Grethe Egenwall, kassör
Michaela Dahlqvist, sekreterare
Othmar Nekham, styrelseledamot
Christer Clausson, styrelseledamot