Skrea Samfällighetsförening

Vi söker ordförande!

Föreningen söker ordförande och även nya ledamöter

Vi söker dig som är intresserad av förenings- och styrelsearbete. Skrea Samfällighetsförening förvaltar ca 30 hektar mark varav 3,5 hektar är gator.

Vill du vara med att påverka din omgivning här i Skrea? Kontakta valberedningen, Jan-Ove Andersson! Tfn 0346-50945 eller 070-922 76 10.

Styrelsens uppgift enligt stadgarna:

  • Förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
  • Föra redovisning över föreningens räkenskaper
  • Föra förteckning över deltagande fastigheter, ägare och andelstal
  • Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  • I övrigt fullgör vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

Ordföranden leder arbetet i styrelsen, bevakar att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter och ser till att styrelsesammanträden hålls. Ordföranden har en utslagsröst om styrelsen skulle rösta lika vid ett ekonomiskt beslut.