Skrea Samfällighetsförening

Om gräsklippning och gator

På årsmötet i mars antogs en underhållsplan som innebar en fokusering på gatuunderhållet. Den största kostnaden här är asfaltering. Hittills har ingen gata fått ny asfalt och den äldsta asfalten är uppåt 50 år. Vi har 6 500 m gata, och om de får ny asfalt vart 40:e år så betyder det att drygt 160 m gata ska asfalteras per år. Det beräknas kosta ca 200 000 kr, och därför sätts denna summa årligen av till en speciell fond. Medlemsavgiften höjdes och budgeten för skötsel av grönytor drogs därför ner. Gräsklippningen har tidigare varit väldigt frikostig, och här finns vår klart största och kanske enda besparingsmöjlighet. Vår förhoppning är att hitta en nivå som är tillfredsställande utan att området drabbas av igenväxning. En fördel med minskad klippning är också ökad biologisk mångfald och artrikedom.

Vårt mål att klippa en klippbredd utmed alla gator och gångvägar som tillhör föreningen samt våra lekplatser. Ytor mellan enskilda tomter och naturmark kommer ej att klippas.

Vi hoppas att ni har tålamod under vårt omställningsarbete av vilka ytor som skall klippas vilket även kommer att ske med ny personal från Falkenbergs Föreningsråd.

Om det finns synpunkter, vilket är välkommet, kring vilka ytor som skall klippas så skall de gå via styrelsen, maskinföraren klipper enligt styrelsen instruktioner.